• Mötesprotokoll för bildande

  § 1 Val av mötesordförande
  Till mötesordförande valdes Gunnar Heinemann

  § 2 Val av sekreterare vid möte
  Till sekreterare valdes Gunnar Heinemann

  § 3 Val av två justeringsmän
  Till justeringsmän valdes, Lars Wetterskog och Rickard Andersson

  § 4 Val av namn på föreningen
  Bildarna valde att föreningen skall heta ”Forza grönvitt”

  § 5 Val av ordförande i föreningen
  Till ordförande valdes Percy Jansson

  § 6 Val av vice ordförande
  Till vice ordförande valdes Rickard Andersson

  § 7 Val av sekreterare
  Till sekreterare valdes Lars Wetterskog

  § 8 Val av kassör
  Till kassör valdes Martin Söder

  § 9 Val av övriga styrelseledamöter
  Till övriga ledamöter valdes Gunnar Heinemann och Jörgen Karlsson.

  § 10 Val av revisor
  Till revisor valdes Lutz Heinemann

  § 11 Diskussion och fastställande av stadgar
  Bilagda stadgar fastställdes enhälligt.

  § 12 Val av firmatecknare
  Till firmatecknare har valts styrelsen i sin helhet eller följande tre personer i förbund. Lars Wetterskog, Rickard Andersson och Gunnar Heinemann

  § 13 Mötets avslutande

  Stockholm den 3 februari 2001

  Ordförande: Percy Jansson
  Mötes ordförande: Gunnar Heinemann
  Justeringsman: Rickard Andersson
  Justeringsman: Lars Wetterskog